top of page
AdobeStock_109416887.jpeg

Ik wil lenen

Asset 7146b9bb.png

Ook wie een eerder beperkt inkomen heeft, kan mogelijk toch een uiterst voordelig woonlening afsluiten voor de aankoop van een huis of appartement

Bij Woonmaatschappij Dender-Zuid kunnen gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen terecht voor het afsluiten van een voordelige woonlening voor:

 • de aankoop van een woning of appartement al dan niet gecombineerd met renovatiewerken;

 • het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning al dan niet gecombineerd met renovatiewerken;

 • renovatiewerken aan een woning of appartement.

Omdat het hier gaat om sociale kredieten wordt niet alleen rekening gehouden met je maandinkomen. Zo sturen wij ook steeds een expert ter plaatse om de woning of het appartement te beoordelen. De dossierbehandeling is bijgevolg complexer en vraagt meer tijd dan bij een commerciële bankinstelling.

Voorwaarden

Je inkomen

Het “inkomen” is de som van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;

 • het leefloon;

 • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;

 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten die verworven zijn bij een Europese of internationale instelling.

ontvangen in het jaar waarop het laatste beschikbare aanslagbiljet (maximaal 3 jaar eerder) betrekking heeft.

Voor de bepaling van het hierboven vermelde gezamenlijk belastbaar inkomen wordt rekening gehouden met de reële eigen beroepsinkomsten.

Om in aanmerking te komen voor een Vlaamse woonlening mag je geïndexeerde inkomen dat wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van het onroerend goed:

Bereken je maximum geïndexeerd inkomen

Indien je geïndexeerde inkomen, zoals hierboven gedefinieerd, minder dan 10 795 euro bedraagt, kan je onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen.

Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste.

Aan de hand van je inkomen, je gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement kan je vrijblijvend je rentevoet berekenen.

Eigendom

Uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je:

 • geen woning, bouwgrond of kavel

  • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;

  • volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben gegeven;

  • volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben gegeven;

 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning, bouwgrond of kavel;

 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin je zakelijke rechten zoals hierboven vermeld, hebt ingebracht.

Bovenstaande is niet van toepassing onder meer indien je een bouwgrond, kavel of een andere woning gedeeltelijk in volle eigendom ten kosteloze titel hebt verworven of een sociale koopwoning aankoopt. In die gevallen moet je uiterlijk binnen het jaar na de akte voldoen aan de onroerende bezitsvoorwaarde. Zoniet wordt het krediet voortgezet aan een verhoogde rentevoet.

Solvabiliteit

Je moet voldoende solvabel zijn om het krediet te kunnen afbetalen. Dit wil zeggen dat je maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften.

De woning of het appartement

Voor een Vlaamse woonlening zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat je wilt aankopen. De woning of het appartement:

 • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;

 • moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;

 • moet beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;

 • moet gedurende de ganse duur van het krediet door minstens 1 van de ontleners bewoond worden;

 • mag niet verhuurd worden.

De verkoopwaarde van de woning of het appartement

De geschatte verkoopwaarde dient onder de vastgestelde grenzen te blijven.

Bereken de maximale verkoopwaarde van je woning of appartement

De berekende maximum waarde:

 • is niet van toepassing indien het krediet wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen ingeval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd is met een krediet bij het Vlaams Woningfonds of de VMSW;

 • wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De verkoopwaarde van de woning of het appartement wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Wil je weten of jij in aanmerking komt? Contacteer ons dan. De Dienst kopen en lenen werkt enkel op afspraak.

Je kan ook telefonisch contact opnemen via 053 77 15 18 (elke werkdag tussen 8u en 12u)

bottom of page